Testament van Hendrik Achterpostel

Transcriptie van het testament uit 1817 van Hendrik Achterpostel (broer van Euphemia Achterpostel – later Euphemia aan de Stegge). Uit dit testament blijkt dat Euphemia aan de Stegge een zuster is van Janna Bodde.

Notariële akte nr. 330

Op heden den vierentwintigsten Maart achttien honderd en zeventien hebben wij Mr. George Bernard ten Pol openbaar notaris in de residentie en Canton van Ootmarsum Arrondissement Almelo Provincie Overijssel deze hebbende getekend op verzoek van Hendrik Agterpostel landbouwer wonende in de buurtschap ouden Ootmarsum Gemeente en Canton Ootmarsum ons begeven ten huize van genoemden Hendrik Agterpostel op het erve Agterpostel gelegen in de wijk Ouden Ootmarsum onder nr 4 gelegen alwaar des namiddags ten vier uren voor ons en de vier hierna genoemde medeondergetekende getuigen gecompareerd is de reeds genoemde Hendrik Agterpostel bij ons notaris genoegzaam bekend zijnde, ongehuwd en wel enigzinds zwakkelijk van lighaam dog zijn geheugen en oordeel en uitspraak zeer goed hebbende.

Zoals ons notaris voormeld en ook de vier getuigen uit zijne redeneringen genoegzaam is gebleken Welke Comparant in aanmerking nemende de zekerheid des doods en de onzekerheid van diens ure, na vooraf zijne ziel in de handen van Zijnen Almachtigen God en Heiland te hebben aanbevolen, aan ons notaris voornoemd in tegenwoordigheid des nagenoemde vier getuigen heeft opgegeven en gedicteerd en voorgezegd zijn testament of bevel van uiterste wille luidende als hierna volgt.

Ik geef en legateer aan de vijf kinderen van mijne wijlen zuster Euphemia (Fenne) Agterpostel gehuwd geweest met Gerrit oude Deperink te Reutum, met name Janna, Hendrika, Maria, Jan en Jannes oude Deperink wonende alle te Reutum, ieder eene som van honderd gulden of vijfhonderd gulden zamen eenmaal te betalen.

Ik legateer aan mijne nigten Euphemia Agterpostel egtgenote van Gerrit Hendrik Steggink en Aleida Agterpostel zonder beroep wonende thans ook bij Steggink te Tilligte ieder eene som van Honderd gulden en dus aan deze beide kinderen van mijne wijlen zuster en zwager Maria en Berend Agterpostel te zamen eene som van tweehonderd guldens eens.

Ik legateer aan mijnen neef Berend Jan Agterpostel thans gehuwd en wonende bij of in het dorp Denekamp eene som van een honderd guldens eens.

Ik geef en legateer aan mijne nigte Janna Agterpostel echtgenote van Jannes Keppel te Lemselo eene som van honderd gulden eens.

Ik legateer aan mijne nigte Helena Agterpostel echtgenote van Jan Veelers te Ouden Ootmarsum* eene som van honderd gulden eenmaal te betalen.

Ik legateer aan mijne nigte Helena Agterpostel zijde ongehuwd en zonder beroep wonende met mij ten huize van Jan Hendrik Agterpostel in de wijk ouden Ootmarsum onder nr 4 eene som van eenhonderd gulden eens.

Ik geef en legateer aan mijnen neef Jan Agterpostel dienstknegt bij Jannes Voorpostel in Ouden Ootmarsum eene som van een honderd gulden eenmaal te betalen.

Wat het overschot betreft van mijne verdere goederen zo roerende als onroerende inschulden regten actiën en crediten en in t algemeen verder of andershoegenaamd mijne nalatenschap zal uitmaken niets daarvan uitgezonderd, zelfs ook mijn lijfstoebehoor, na mijne schulden en bovenstaande legaten voldaan zullen zijn, het zelve geef en legateer aan mijnen neef en nigte Jan Hendrik Agterpostel en vrouw Janna Kolthof egtelieden en landbauwers wonende met mij in nr 4 in de wijk Ouden Ootmarsum voornoemd, dewelken ik bijdezen stelle tot mijne univerzeelen erfgenamen.

Ik herroep alle testamenten of makingen ter zake des doods die ik zoude mogel gemaakt hebben voor het tegenwoordige waarbij ik mij alleen bepale als mijne wil bevattend. Het vorenstaande testament door de testateur Hendrik Agterpostel voormeld aan ons notaris waarnemend in bijwezen der vier getuigen voorgezegd en gedicteerd door ons notaris hier overeenkomstig in prezentie der vier getuigen staande de gemelde opgave geschreven en voorgelezen door ons notaris aan hem testateur in bijzijn en ten aanhoren der nagenoemden getuigen voorgelezen zijnde, heeft de testateur in prezentie der vier getuigen verklaard het zelve zeer wel te verstaan en daarbij te volharden met begeerte dat dit zijn testament na overlijden zal worden nagevolgd en in allen opzigte nagekomen.

Aldus gedaan en gepasseerd ter gemelde woonplaatze van den testateur namenlijk op het erve Agterpostel in Ouden Ootmarsum in tegenwoordigheid van Berend Berends tapper en Gerrit Heespelink zonder beroep wonende beide te Ootmarsum en van Berend Schutte en Jannes Droste landbouwers te Ouden Ootmarsum. alle vier getuigen hiertoe expres verzogt waarvan de twee eersten benevens ons notaris dit testament na duidelijke voorlezing van hetzelve ten hunnen aanhoren en aan ons ter hand gesteld ondertekend hebben, hebbende de twee laatstgenoemde getuigenen en de textateur niet getekend als verklarende niet te kunnen schrijven noch hunne namen tekenen .Zijnde dit testament ten platten lande gemaakt,en geen vier getuigen die alle hunne namen schrijven konden te vinden geweest.

Ondertekend door B. Berends en G. Heespelink