Testament van Maria aan de Stegge

Testament van Maria aan de Stegge (dochter van Gerrit aan de Stegge en Euphemia olde Langkamp).

Notariële akte nr 1935

Voor ons meester Louis Johannes Barendszen openbaar notaris in het canton Ootmarsum arrondissement Almelo, provincie Overijssel residerende te Tubbergen in tegenwoordigheid van de nagenoemde vier getuigen is gecompareerd Maria aan de Stegge ook wel oude Deperink genaamd zonder beroep, geestelijk dochter, wonende in een kamertje op het erve Deperink in de buurtschap Reutum gemeente Tubbergen dewelke comparante zijnde ziekelijk en bedlegerig, dog bij goede verstande zooals aan ons notaris uit de met haar, en uit de door haar met de gehouden gesprekken genoegzaam is gebleken, eene testementaire beschikking willende daarstellen aan ons notaris haar testament heeft gedicteerd zoo als hier volgt.

Ik benoem en stel tot mijnen enigen en universelen erfgenaam in al wat ik bij dode zal komen natelaten mijnen vollen broeder Jan aan de Stegge, landbouwer in groot Agelo op het erve Meyer binnen de gemeente Denekamp Renvooi het oude Deperink in de buurtschap Reutum gemeente Tubbergen (doorgestreept en in de kantlijn aangevuld – redactie) canton Ootmarsum, welken genoemden mijnen erfgenaam ik uitdrukkelijk bij deze ontsla en onthef van alle verpligting tot inbreng of rapport waartoe hij op de een of andere wijze zoude mogen kunnen gehouden.

Dit alles alzoo aan ons notaris door de testatrice voorgezegde en dit testament door ons notaris staande die mondelinge opgave en zoo als het aan ons door de testatrice is gedicteerd geschreven zijnde, is door ons in tegenwoordigheid der vier getuigen duidelijk aan de testatrice voorgelezen die verklaard heeft het wel te verstaan en daar bij als hare uiterste wille zijnde te volharden aldus gedaan en gepasserd te Reutum binnen de gemeente Tubbergen ter woonstede van de comparante testatrice den eersten september achtien honderd vijf en dertig des avonds te tien uren ter presentie van Jannes Lansink op het Kamperink, Albertus Kemperink, Jan Hendrik Broekhuis, Hendrikus Snijders, alle landbouwers wonende alle in de buurtschap Reutum binnen deze gemeente voormeld onze tot deze acte verzochte vier getuigen van welke de drie eerstgenoemde deze minute, die onder ons notaris zal berusten blijven na de gedane voorlezing met ons notaris onderteekend hebben, hebben de vierde getuige Hendrikus Snijders en de Comparante testatrice, beide op onze uitnodiging om te teekenen, verklaard des schrijvens en teekenens onervaren te zijn en daarom deze niet geteekend.

Jan Lansink
A. Kemperink
J. H. Broekhuis